MONITOR is an information portal of Ministry of Finance of Czech Republic, which allows free entry to budget and accounting information from all levels of state administration and autonomy. For navigation to particular portal areas use bar on right side. More

State budget expenditures in year 2017

Progress of expanditures in years by branch - Groups (in mil. CZK)

State Monitor

Total expenditures for year 2017

922 743 825 ths. CZK

Total revenues for year 2017

940 141 385 ths. CZK

Balance for year 2017

17 397 560 ths. CZK

More about state budget

Local Monitor

Map of CR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Compare municipality | Regional council

Search municipalities and organizations

 

Do you want to see detail informations?

More in analytical part

 

Progress of state budget and debt to 30. 9. 2017 (in mil. CZK)

TOP 5

State Monitor

The biggest expenditures

Social allowances 5410 - Social allowances

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
396 629 031 ths. CZK
Non-investment transfers to regions 5323 - Non-investment transfers to regions

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
86 354 265 ths. CZK
Non-investment transfers to social secur 5314 - Non-investment transfers to social security and health insurance

49 077 437 ths. CZK
Interest payments 5141 - Interest payments

Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků běžných účtů apod. Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a 8221 se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou se dluhopisy skutečně prodaly, je prémie nebo diskont. Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku diskontu z výdajového účtu státního rozpočtu na účet pro tržby z prodeje státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly. Na položku 5141 patří i záporný alikvotní úrokový výnos, který nastává v případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu. Na tuto položku dále patří i prémie ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž byly dluhopisy organizací odkoupeny, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8112, 8122, 8212 a 8222, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont ze zpětného odkupu dluhopisu a patří na položku 2141). Na položky 8112, 8122, 8212 a 8222 se zařazuje částka nominální hodnoty odkoupených dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou byly dluhopisy skutečně odkoupeny, je diskont nebo prémie. Odkupuje-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů pak na stejnou položku (8112, 8122, 8212 a 8222) jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí).
33 460 983 ths. CZK
Non-investment transfers to universities 5332 - Non-investment transfers to universities

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
28 238 397 ths. CZK

Regional Monitor

Assets per capita The value is calculated from sum of assets of all municipalities, VAMs, subsidized organizatins and regional councils

Karlovarský 305 ths. CZK
Plzeňský 258 ths. CZK
Jihočeský 248 ths. CZK
Vysočina 241 ths. CZK
Jihomoravský 232 ths. CZK

Municipal Monitor

Assets per capita

Modrava 8 067 ths. CZK
Malé Březno 1 864 ths. CZK
Boží Dar 1 773 ths. CZK
Horní Paseka 1 706 ths. CZK
Hamr na Jezeře 1 659 ths. CZK