Datový katalog - Číselníky

Aktivní organizace

Číselník stavů organizací

Prohlížet

Webové služby

Číselník výkazů a tabulek

Číselník všech zasílaných výkazů do systému CSÚIS. Výkaz se může dále členit na tabulky.

Prohlížet

Webové služby

Druh řízení

Atribut k určení ústředně nebo místně řízených organizací.

Prohlížet

Webové služby

Druh ukazatele

Pomocný číselník k závazným ukazatelům, který je kategorizuje dle příjem/výdaj, specifický/průřezový/ostatní.

Prohlížet

Webové služby

Druh účetní jednotky

Druh účetní jednotky specifikuje, zdali se jedná např. o organizační složku státu, nebo obec.

Prohlížet

Webové služby

EDS/SMVS

Identifikátor EDS/SMVS zajišťuje členění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a §13 rozpočtových pravidel (dříve ISPROFIN). To znamená, že číselníkem jsou identifikovány jednotlivé dotační programy akce.

Prohlížet

Webové služby

Finanční místo (kapitoly, OSS)

Číselník obsahuje identifikace, kapitol a meziúrovní organizačních složek státu. Finanční místo zajišťuje v rámci odpovědnostního třídění členění rozpočtu z pohledu organizačního. Nejnižší úrovní je organizační složka státu (OSS).

Prohlížet

Webové služby

Forma účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky dle obchodního zákoníku.

Prohlížet

Webové služby

Kapitola rozpočtu

Číselník kapitol státního rozpočtu.

Prohlížet

Webové služby

Kategorie počtu obyvatel

Intervalové rozdělení počtu obyvatel v obcích.

Prohlížet

Webové služby

Kódy institucionálních sektorů a subsektorů

Číselník institucionálních sektorů a subsektorů dle Českého statistického úřadu.

Prohlížet

Webové služby

Nástroj

Dimenze nástroj je součástí Zdrojového třídění. Číselník obsahuje jednotky nástrojového třídění tzv. nástroje, to znamená jednotlivé fondy, programy a projekty EU, mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech a jednotlivá místa z jiných finančních zdrojů. Zdrojové třídění se skládá z třídění podkladového (krytí výdajů), prostorového (tuzemské/zahraniční prostředky) a nástrojového (fondy, programy, projekty EU atd.).

Prohlížet

Webové služby

Nástroj - analytika

Subdimenze nástroj – zdroj financování dle nástrojové třídění, jednotkami jsou tzv. „nástroje“ (fondy, programy a projekty EU, mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech a jednotlivá místa z jiných zahraničních zdrojů).

Prohlížet

Webové služby

Obec s pověřeným obecním úřadem

Číselník obcí s pověřeným obecným úřadem.

Prohlížet

Webové služby

Obec s rozšířenou působností

Číselník obcí s rozšířenou působností.

Prohlížet

Webové služby

Paragraf

Číselník obsahuje a hierarchii a časovou platnost položek paragrafů skladby. Paragrafové, nebo-li odvětvové třídění interpretuje druhy činností rozpočtových jednotek (kapitol státního rozpočtu) podle typu zajišťované činnosti, tzn. výdaje směřovaného do jednotlivé oblasti (např. zemědělství, průmysl, služby pro obyvatele apod.).

Prohlížet

Webové služby

Paragraf (šestimístný kód)

Číselník obsahuje časovou platnost položek paragrafů rozpočtové skladby. Paragrafové, nebo-li odvětvové třídění interpretuje druhy činností rozpočtových jednotek (kapitol státního rozpočtu) podle typu zajišťované činnosti, tzn. výdaje směřovaného do jednotlivé oblasti (např. zemědělství, průmysl, služby pro obyvatele apod.).

Prohlížet

Webové služby

Počet obyvatel

Tento atribut se uvádí pouze u obcí. Je závislý na konkrétním roce.

Webové služby

Poddruh účetní jednotky

Poddruh účetní jednotky dále člení jednotlivé Druhy účetních jednotek. Např. u příspěvkových organizací určuje, zd je zřizovatelem ministerstvo, obec nebo kraj.

Prohlížet

Webové služby

Podkladová jednotka

Zdroj financování dle podkladového třídění.

Prohlížet

Webové služby

Položka výkazu

Souhrný číselník položek účetních a finančních výkazů.

Prohlížet

Webové služby

Pomocná část k FIN2-04U část V.

Pomocný číselník k bankovním účtům státu.

Prohlížet

Webové služby

Prostorová jednotka

Prostorová dimenze je součástí Zdrojového třídění. Číselník obsahuje jednotky prostorového třídění, to znamená původ finančních prostředků, buď z tuzemských, nebo zahraničních zdrojů. Zdrojové třídění se skládá z třídění podkladového (krytí výdajů), prostorového (tuzemské/zahraniční prostředky) a nástrojového (fondy, programy, projekty EU atd.).

Prohlížet

Webové služby

PVS příjmy a PVS výdaje

Jedná se o tzv. strukturní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu z hlediska jejich věcné podstaty.

Prohlížet

Webové služby

Rozpočtová položka

Číselník obsahuje a hierarchii a časovou platnost položek rozpočtové skladby. Položkové, nebo-li druhové třídění je základním systémem kvalifikujícím veškeré transakce veřejných rozpočtů, umožňuje logické zatřídění jednotlivých transakcí podle jejich skutečného použití (např. daně, poplatky, platy apod.).

Prohlížet

Webové služby

Rozpočtový program (Do 2014)

Zajišťuje členění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 a rozpočtových pravidel.

Prohlížet

Webové služby

Směrná účtová osnova (položky účetních výkazů)

Číselník položek účetních výkazů, obsahuje jejich kód, název a odpovídající syntetický účet v případě účetních výkazů.

Prohlížet

Webové služby

Typ finančního místa

Určuje zda jde o OSS, Kapitolu nebo Meziúroveň.

Prohlížet

Webové služby

Typ OSS

Typ organizační složky státu pro účely členění v oblasti zaměstnanosti regulované vládou. Uvádí se pouze pro OSS.

Prohlížet

Webové služby

Účel

Účely se používají k identifikaci rozpočtových přesunů, účelově určených prostředků mezi kapitolami. To znamená, že finanční prostředky poskytnuté z jedné kapitoly do jiné jsou určeny pouze na přesně specifikovanou aktivitu.

Prohlížet

Webové služby

Účelový znak

Členění příjmů a výdajů podle § 3 odst. 12 vyhlášky č. 323/2002 Sb. z hlediska účelů transferů. Účelovými znaky jsou označeny jednotlivé transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, které uvolňují ústřední orgány státní správy, státní fondy, Národní fond a regionální rady.

První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer poskytuje, a poslední tři místa kód dotačního titulu.

Prohlížet

Webové služby

Účetní jednotka

Číselník všech vybraných účetních jednotek: územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, zdravotní pojišťovny.

Prohlížet

Stav číselníku k 30. 9. 2019

Webové služby

Vedení účetnictví

Atrubut pro způsob vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu.

Prohlížet

Webové služby

Základní územní jednotka

Číselník základních územních jednotek.

Prohlížet

Webové služby

Závazné ukazatele státního rozpočtu (Do 2014)

Závazné ukazatele státního rozpočtu stanovuje zákon o státním rozpočtu na příslušný rok jednotlivým kapitolám státního rozpočtu. Dále se dělí na souhrnné, specifické a průřezové ukazatele.

Prohlížet

Webové služby

{Závazné ukazatele státního rozpočtu (Od 2015)

Závazné ukazatele státního rozpočtu stanovuje zákon o státním rozpočtu na příslušný rok jednotlivým kapitolám státního rozpočtu. Dále se dělí na souhrnné, specifické a průřezové ukazatele.

Prohlížet

Webové služby

Záznamová jednotka

Konsolidační třídění.

Prohlížet

Webové služby

Zdroj

Zdrojové třídění, sestává z třídění podkladového, prostorového a nástrojového.

Prohlížet

Webové služby

Zdroj financování organizací

Číselník zdrojů financování organizací.

Prohlížet

Webové služby

Způsob odměňování

Atribut, který určuje způsob odměňování podle § 109 zákoníku práce.

Prohlížet

Webové služby