Vězeňská služba České republiky

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2019

Identifikace

IČO

00212423

Kapitola

Ministerstvo spravedlnosti

Sídlo

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 1 511 938 tis. Kč

Výdaje 11 756 692 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 1 511 938 tis. Kč

Výdaje 11 756 813 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 807 994 tis. Kč

Výdaje 4 956 049 tis. Kč

Plnění rozpočtu

42,15 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

8 415 708 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

7 457 293 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

762 320 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

598 948 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

216 620 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

379 490 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

1 045 056 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

1 045 056 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

5 943 894 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

1 088 620 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-4 855 274 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Podřízené příspěvkové organizace - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2019 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

Data přípravy rozpočtu na rok 2020 jsou k dispozici v Analytické části - Příjmy a Výdaje.

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet