Obec Perná

Výdaje v roce 2019

Příjmy v roce 2019

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

IČO

00283487

Kraj

Jihomoravský

Okres

Břeclav

Sídlo

691 86 Perná 142

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

776

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. . Více

10 202 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby.. Více

18 841 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

-8 638 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

0 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

95 433 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

85 750 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

801 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

801 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

752 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

5 582 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

905 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

300 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

605 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

7 832 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

9 988 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

2 156 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Obec Perná, IČO 00283487

 

Podřízené příspěvkové organizace - Obec Perná, IČO 00283487

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Obec Perná, IČO 00283487

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Obec Perná, IČO 00283487

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit - Obec Perná, IČO 00283487

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření