Obec Králova Lhota

Výdaje v roce 2019

Příjmy v roce 2019

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

IČO

00249785

Kraj

Jihočeský

Okres

Písek

Sídlo

Králova Lhota, 398 04 Čimelice

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

207

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. . Více

5 185 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby.. Více

4 407 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

777 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

10 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

370 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

379 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

43 566 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

37 551 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

527 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

527 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

527 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

5 281 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

2 042 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

1 848 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

193 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

3 203 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

4 583 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

1 380 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Obec Králova Lhota, IČO 00249785

 

Podřízené příspěvkové organizace - Obec Králova Lhota, IČO 00249785

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Obec Králova Lhota, IČO 00249785

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Obec Králova Lhota, IČO 00249785

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit - Obec Králova Lhota, IČO 00249785

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření