Nejvyšší soud ČR

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2018

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2018

Identifikace

IČO

48510190

Kapitola

Ministerstvo spravedlnosti

Sídlo

Burešova 20, 657 37 Brno

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 3 099 tis. Kč

Výdaje 351 328 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 325 tis. Kč

Výdaje 351 848 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 2 538 tis. Kč

Výdaje 359 125 tis. Kč

Plnění rozpočtu

102,07 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

233 102 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

202 441 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

1 459 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

1 459 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

1 459 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

28 489 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

28 115 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

28 115 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

362 520 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

2 495 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-360 025 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Nejvyšší soud ČR, IČO 48510190

 

Podřízené příspěvkové organizace - Nejvyšší soud ČR, IČO 48510190

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Nejvyšší soud ČR, IČO 48510190

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 3. 6. 2019
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Nejvyšší soud ČR, IČO 48510190

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2019 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Nejvyšší soud ČR, IČO 48510190

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet