Město Varnsdorf

Výdaje v roce 2018

Příjmy v roce 2018

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

00261718

Kraj

Ústecký

Okres

Děčín

Sídlo

nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

15 429

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

269 991 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

212 579 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

57 412 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

0 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

1 593 505 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

1 145 178 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

73 584 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

67 888 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

36 234 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

291 754 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

103 645 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

18 487 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

85 158 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

189 997 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

221 716 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

31 718 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Město Varnsdorf, IČ: 00261718

 

Podřízené příspěvkové organizace - Město Varnsdorf, IČ: 00261718

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Město Varnsdorf, IČ: 00261718

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Město Varnsdorf, IČ: 00261718

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit .... - Město Varnsdorf, IČ: 00261718

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření