Město Janovice nad Úhlavou

Výdaje v roce 2018

Příjmy v roce 2018

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

00255611

Kraj

Plzeňský

Okres

Klatovy

Sídlo

Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

2 227

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

33 801 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

25 882 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

7 919 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

56 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

936 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

992 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

393 201 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

345 818 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

3 261 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

2 362 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

2 256 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

41 214 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

9 728 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

1 129 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

8 600 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

35 048 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

34 311 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-737 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Město Janovice nad Úhlavou, IČ: 00255611

 

Podřízené příspěvkové organizace - Město Janovice nad Úhlavou, IČ: 00255611

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Město Janovice nad Úhlavou, IČ: 00255611

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Město Janovice nad Úhlavou, IČ: 00255611

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit .... - Město Janovice nad Úhlavou, IČ: 00255611

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření