Město Horní Planá

Výdaje v roce 2018

Příjmy v roce 2018

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

00245895

Kraj

Jihočeský

Okres

Český Krumlov

Sídlo

Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

2 098

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

55 378 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

50 063 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

5 315 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

218 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

21 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

430 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

451 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

488 882 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

448 518 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

15 525 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

15 525 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

15 137 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

23 307 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

19 220 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

2 533 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

16 687 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

44 735 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

52 173 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

7 438 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Město Horní Planá, IČ: 00245895

 

Podřízené příspěvkové organizace - Město Horní Planá, IČ: 00245895

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Město Horní Planá, IČ: 00245895

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Město Horní Planá, IČ: 00245895

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit .... - Město Horní Planá, IČ: 00245895

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření