Pardubický kraj

Výdaje v roce 2018

Příjmy v roce 2018

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

70892822

Sídlo

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

8 995 859 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

8 870 462 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

125 397 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

600 000 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

7 915 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

295 839 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

303 754 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

12 010 743 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

5 667 035 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

2 505 076 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

1 751 434 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

1 747 021 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

3 217 250 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

3 830 433 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

2 164 414 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

1 666 018 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

1 954 874 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

3 135 634 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

1 180 760 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Pardubický kraj, IČ: 70892822

 

Podřízené příspěvkové organizace - Pardubický kraj, IČ: 70892822

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Pardubický kraj, IČ: 70892822

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Pardubický kraj, IČ: 70892822

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit .... - Pardubický kraj, IČ: 70892822

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace