(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Tabulka Výkaz Název
1 100 10000101 Rozvaha 99991231
2 100 10000101 Výkaz zisku a ztráty 99991231
3 100 10000101 Přehled o peněžních tocích 99991231
3 200 10000101 Přehled o změnách vlastního kapitálu 99991231
4 100 10000101 Doplňkové informace 99991231
4 200 10000101 Stavy podrozvahových účtů 99991231
4 300 10000101 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 99991231
4 400 10000101 Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona 99991231
4 500 10000101 Část B. 99991231
4 600 10000101 Část C. 99991231
4 700 10000101 Fond kulturních a sociálních potřeb 99991231
4 710 10000101 Rezervní fond - OSS 99991231
4 720 10000101 Rezervní fond - SPO 99991231
4 730 10000101 Rezervní fond - PO 99991231
4 740 10000101 Fond reprodukce majetku - SPO 99991231
4 750 20160101 Část F. - Investiční fond - PO 99991231
4 760 10000101 Ostatní fondy - ÚSC 99991231
4 800 10000101 Stavby 99991231
4 900 10000101 Pozemky 99991231
4 1000 10000101 Část D. 99991231
4 1100 10000101 Přehled tvorby a použití fondu privatizace 99991231
5 100 10000101 Pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce 99991231
6 100 10000101 Výkaz majetku a závazků za DKCS 99991231
7 100 10000101 Výkaz nákladů a výnosů za DKCS 99991231
8 100 10000101 Výkaz peněžních toků za DKCS 99991231
9 100 10000101 Příloha účetního výkazu za DKCS 99991231
10 100 10000101 Pomocný konsolidační přehled dílčího konsolidačního celku 99991231
11 100 10000101 Pomocný statistický přehled 99991231
12 100 10000101 Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih 99991231
13 100 10000101 Vyžádaný jiný účetní záznam 99991231
14 100 10000101 Inventarizační zpráva 99991231
15 100 10000101 Vyžádaný konkrétní účetní doklad 99991231
16 100 10000101 Vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokla 99991231
17 100 10000101 Soupis pohledávek 99991231
18 100 10000101 Soupis závazků 99991231
19 100 10000101 Soupis podmíněných pohledávek 99991231
20 100 10000101 Soupis podmíněných závazků 99991231
21 100 10000101 Peněžní prostředky 99991231
22 100 10000101 Disponibilní majetek 99991231
23 100 10000101 Aktiva 99991231
23 200 10000101 Pasiva 99991231
24 100 Výsledovka dle Vyhlášky 503 Výkaz zisku a ztráty
25 100 Příloha dle Vyhlášky 503 A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
25 200 Příloha dle Vyhlášky 503 A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
25 300 Příloha dle Vyhlášky 503 A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
25 400 Příloha dle Vyhlášky 503 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
25 500 Příloha dle Vyhlášky 503 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
25 600 Příloha dle Vyhlášky 503 A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
25 700 Příloha dle Vyhlášky 503 A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
25 800 Příloha dle Vyhlášky 503 A.8. Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu
25 900 Příloha dle Vyhlášky 503 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
25 1000 Příloha dle Vyhlášky 503 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
25 1100 Příloha dle Vyhlášky 503 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních to
25 1200 Příloha dle Vyhlášky 503 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlas
51 100 10000101 Rozpočtové příjmy 99991231
51 200 10000101 Rozpočtové výdaje 99991231
51 300 10000101 Financování - třída 8 99991231
51 400 10000101 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidac 99991231
51 600 10000101 Stavy a obraty na bankovních účtech 99991231
51 700 10000101 Vybrané záznamové jednotky 99991231
51 800 10000101 Doplňující ukazatele 99991231
51 900 10000101 Přijaté transfery a půjčky za státního rozpočtu, státních fo 99991231
51 1000 10000101 Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně sam 99991231
51 1100 10000101 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle ná 99991231
51 1200 10000101 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v 99991231
52 100 10000101 Ropočtové příjmy 99991231
52 200 10000101 Rozpočtové výdaje a financování 99991231
52 300 10000101 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidac 99991231
52 400 10000101 Stavy a obraty na bankovních účtech 99991231
52 501 10000101 Bankovní účty fondů rozpočtových organizací - rezervní fond 99991231
52 502 10000101 Bankovní účty fondů rozpočtových organizací - fond odměn 99991231
52 509 10000101 Bankovní účty fondů rozpočtových organizací - rekapitulace 99991231
52 600 10000101 Vybrané záznamové jednotky 99991231
52 700 10000101 Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje 99991231
52 800 10000101 Výdaje a financování programů 99991231
52 900 10000101 Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrov 99991231
52 1000 10000101 Stavy a obraty na bankovních účtech OSS, SPO a SF 99991231
52 1100 10000101 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle ná 99991231
52 1200 10000101 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v 99991231
52 1500 10000101 Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito 99991231
53 100 10000101 NAR 1-12 U - Část I. 99991231
53 200 10000101 NAR 1-12 U - Část II. 99991231
54 100 10000101 ROP1-04U – Část I. 99991231
54 200 10000101 ROP1-04U – Část II. 99991231
55 100 10000101 Přehled SPO - Část I. 99991231
55 200 10000101 Přehled SPO - Část II. 99991231
57 100 10000101 Přehled SPO RIS PR - Část I. 99991231
57 200 10000101 Přehled SPO RIS PR - Část II. 99991231
58 100 10000101 Ropočtové příjmy - schválený rozpočet 99991231
58 200 10000101 Rozpočtové výdaje a financování - schválený rozpočet - schvá 99991231
58 300 10000101 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidac 99991231
58 700 10000101 Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje 99991231
58 800 10000101 Výdaje a financování programů - schválený rozpočet 99991231
58 1100 10000101 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle ná 99991231
58 1200 10000101 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v 99991231
59 100 10000101 Schválený rozpočet - příjmy 99991231
59 200 10000101 Schválený rozpočet - výdaje 99991231
60 100 10000101 Fin 1-12 SF Část I. Rozpočtové příjmy 99991231
60 200 10000101 Fin 1-12 SF Část II. Rozpočtové výdaje a financování 99991231
60 300 10000101 Fin 1-12 SF Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů a financov 99991231
60 400 10000101 Fin 1-12 SF Část IV. Stavy a obraty na bankovních účtech 99991231
60 900 10000101 Fin 1-12 SF Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným 99991231
61 100 ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou
62 100 20150101 Ref 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu 99991231
70 100 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část I. - Přehled stavu položek
70 200 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část II. - Přehled majetkových účastí a jejich změn
70 300 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část III. - Vyloučení vzájemných vztahů
70 400 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část IV. - Přehled podrozvahových položek
70 500 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část V. - Vysvětlení významných částek
70 600 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část VI. - Informace pro konsolidaci kapitálu