(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Tabulka Výkaz Název
1 100 Rozvaha
2 100 Výkaz zisku a ztráty
3 100 Přehled o peněžních tocích
3 200 Přehled o změnách vlastního kapitálu
4 100 Doplňkové informace
4 200 Stavy podrozvahových účtů
4 300 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
4 400 Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
4 500 Část B.
4 600 Část C.
4 700 Fond kulturních a sociálních potřeb
4 710 Rezervní fond - OSS
4 720 Rezervní fond - SPO
4 730 Rezervní fond - PO
4 740 Fond reprodukce majetku - SPO
4 750 Část F. - Investiční fond - PO
4 760 Ostatní fondy - ÚSC
4 800 Stavby
4 900 Pozemky
4 1000 Část D.
4 1100 Přehled tvorby a použití fondu privatizace
5 100 Pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce
6 100 Výkaz majetku a závazků za DKCS
7 100 Výkaz nákladů a výnosů za DKCS
8 100 Výkaz peněžních toků za DKCS
9 100 Příloha účetního výkazu za DKCS
10 100 Pomocný konsolidační přehled dílčího konsolidačního celku
11 100 Pomocný statistický přehled
12 100 Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih
13 100 Vyžádaný jiný účetní záznam
14 100 Inventarizační zpráva
15 100 Vyžádaný konkrétní účetní doklad
16 100 Vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokla
17 100 Soupis pohledávek
18 100 Soupis závazků
19 100 Soupis podmíněných pohledávek
20 100 Soupis podmíněných závazků
21 100 Peněžní prostředky
22 100 Disponibilní majetek
23 100 Aktiva
23 200 Pasiva
24 100 Výsledovka dle Vyhlášky 503 Výkaz zisku a ztráty
25 100 Příloha dle Vyhlášky 503 A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
25 200 Příloha dle Vyhlášky 503 A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
25 300 Příloha dle Vyhlášky 503 A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
25 400 Příloha dle Vyhlášky 503 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
25 500 Příloha dle Vyhlášky 503 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
25 600 Příloha dle Vyhlášky 503 A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
25 700 Příloha dle Vyhlášky 503 A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
25 800 Příloha dle Vyhlášky 503 A.8. Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu
25 900 Příloha dle Vyhlášky 503 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
25 1000 Příloha dle Vyhlášky 503 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
25 1100 Příloha dle Vyhlášky 503 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních to
25 1200 Příloha dle Vyhlášky 503 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlas
51 100 Rozpočtové příjmy
51 200 Rozpočtové výdaje
51 300 Financování - třída 8
51 400 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidac
51 600 Stavy a obraty na bankovních účtech
51 700 Vybrané záznamové jednotky
51 800 Doplňující ukazatele
51 900 Přijaté transfery a půjčky za státního rozpočtu, státních fo
51 1000 Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně sam
51 1100 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle ná
51 1200 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v
52 100 Ropočtové příjmy
52 200 Rozpočtové výdaje a financování
52 300 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidac
52 400 Stavy a obraty na bankovních účtech
52 501 Bankovní účty fondů rozpočtových organizací - rezervní fond
52 502 Bankovní účty fondů rozpočtových organizací - fond odměn
52 509 Bankovní účty fondů rozpočtových organizací - rekapitulace
52 600 Vybrané záznamové jednotky
52 700 Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
52 800 Výdaje a financování programů
52 900 Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrov
52 1000 Stavy a obraty na bankovních účtech OSS, SPO a SF
52 1100 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle ná
52 1200 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v
52 1500 Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito
53 100 NAR 1-12 U - Část I.
53 200 NAR 1-12 U - Část II.
54 100 ROP1-04U – Část I.
54 200 ROP1-04U – Část II.
55 100 Přehled SPO - Část I.
55 200 Přehled SPO - Část II.
57 100 Přehled SPO RIS PR - Část I.
57 200 Přehled SPO RIS PR - Část II.
58 100 Ropočtové příjmy - schválený rozpočet
58 200 Rozpočtové výdaje a financování - schválený rozpočet - schvá
58 300 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidac
58 700 Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
58 800 Výdaje a financování programů - schválený rozpočet
58 1100 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle ná
58 1200 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v
59 100 Schválený rozpočet - příjmy
59 200 Schválený rozpočet - výdaje
60 100 Fin 1-12 SF Část I. Rozpočtové příjmy
60 200 Fin 1-12 SF Část II. Rozpočtové výdaje a financování
60 300 Fin 1-12 SF Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů a financov
60 400 Fin 1-12 SF Část IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
60 900 Fin 1-12 SF Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným
61 100 ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou
62 100 Ref 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu
70 100 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část I. - Přehled stavu položek
70 200 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část II. - Přehled majetkových účastí a jejich změn
70 300 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část III. - Vyloučení vzájemných vztahů
70 400 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část IV. - Přehled podrozvahových položek
70 500 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část V. - Vysvětlení významných částek
70 600 Pomocný konsolidační přehled - část I PKP část VI. - Informace pro konsolidaci kapitálu