(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Pořadí Kód Název ID výkazu Synuc Od Do
1 AKTIVA Aktiva celkem 1 - 31.12.2009 1.1.9999
1 P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 3 31.12.2009 1.1.9999
1 CELKEM Vlastní kapitál celkem 3 1.7.2015 1.1.9999
1 VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál celkem 3 1.1.2012 1.1.9999
2 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 1.1.2012 1.1.9999
2 A. Stálá aktiva 1 - 31.12.2009 1.1.9999
2 A. Peněžní toky z provozní činnosti 3 31.12.2009 1.1.9999
2 A. NÁKLADY CELKEM 2 - 1.1.2012 1.1.9999
3 A.I. Náklady z činnosti 2 - 31.12.2009 1.1.9999
3 A.I. Jmění účetní jednotky 3 1.1.2012 1.1.9999
3 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 - 31.12.2009 1.1.9999
3 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 3 31.12.2009 1.1.9999
4 A.I.1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 3 1.1.2012 1.1.9999
4 A.I.1. Spotřeba materiálu 2 501 31.12.2009 1.1.9999
4 A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 3 31.12.2009 1.1.9999
4 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 012 31.12.2009 1.1.9999
5 A.I.2. Software 1 013 31.12.2009 1.1.9999
5 A.I.2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3 1.1.2012 1.1.9999
5 A.I.2. Spotřeba energie 2 502 31.12.2009 1.1.9999
5 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 3 31.12.2009 1.1.9999
6 A.I.3. Ocenitelná práva 1 014 31.12.2009 1.1.9999
6 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 2 503 31.12.2009 1.1.9999
6 A.I.3. Bezúplatné převody 3 1.1.2012 1.1.9999
6 A.I.2. Změna stavu opravných položek 3 31.12.2009 1.1.9999
7 A.I.4. Prodané zboží 2 504 31.12.2009 1.1.9999
7 A.I.3. Změna stavu rezerv 3 31.12.2009 1.1.9999
7 A.I.4. Investiční transfery 3 1.1.2012 1.1.9999
7 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 1 015 31.12.2009 1.1.9999
8 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 2 506 1.1.2012 1.1.9999
8 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 3 31.12.2009 1.1.9999
8 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 018 31.12.2009 1.1.9999
8 A.I.5. Dary 3 1.1.2012 1.1.9999
9 A.I.6. Aktivace oběžného majetku 2 507 1.1.2012 1.1.9999
9 A.I.6. Ostatní 3 1.1.2012 1.1.9999
9 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 019 31.12.2009 1.1.9999
9 A.I.5. Výnosy z podílů na zisku 3 1.1.2015 1.1.9999
10 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 2 508 1.1.2012 1.1.9999
10 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace 3 31.12.2009 1.1.9999
10 A.II. Fond privatizace 3 1.1.2012 1.1.9999
10 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 041 31.12.2009 1.1.9999
11 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) 3 31.12.2009 1.1.9999
11 A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 3 1.1.2012 1.1.9999
11 A.I.8. Opravy a udržování 2 511 1.1.2012 1.1.9999
11 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 1 051 1.1.2016 1.1.9999
12 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 1 035 1.1.2016 1.1.9999
12 A.III.1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3 1.1.2012 1.1.9999
12 A.I.9. Cestovné 2 512 1.1.2012 1.1.9999
12 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 3 31.12.2009 1.1.9999
13 A.I.10. Náklady na reprezentaci 2 513 1.1.2012 1.1.9999
13 A.III.2. Bezúplatné převody 3 1.1.2012 1.1.9999
13 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 3 31.12.2009 1.1.9999
13 A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 1 035 1.1.2014 1.1.9999
14 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 2 516 1.1.2012 1.1.9999
14 A.III.3. Investiční transfery 3 1.1.2012 1.1.9999
14 A.II.3. Změna stavu zásob 3 31.12.2009 1.1.9999
15 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 3 31.12.2009 1.1.9999
15 A.III.4. Dary 3 1.1.2012 1.1.9999
15 A.I.12. Ostatní služby 2 518 1.1.2012 1.1.9999
16 A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 3 1.1.2012 1.1.9999
16 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) 3 31.12.2009 1.1.9999
16 A.I.13. Mzdové náklady 2 521 1.1.2012 1.1.9999
17 A.III.6. Ostatní 3 1.1.2012 1.1.9999
17 A.IV. Přijaté podíly na zisku 3 1.1.2015 1.1.9999
17 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 2 524 1.1.2012 1.1.9999
18 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 3 31.12.2009 1.1.9999
18 A.I.15. Jiné sociální pojištění 2 525 1.1.2012 1.1.9999
18 A.IV. Kurzové rozdíly 3 1.1.2012 1.1.9999
19 A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 3 1.1.2012 1.1.9999
19 A.I.16. Zákonné sociální náklady 2 527 1.1.2012 1.1.9999
19 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 3 31.12.2009 1.1.9999
20 A.V.1. Opravné položky k pohledávkám 3 1.1.2012 1.1.9999
20 A.I.17. Jiné sociální náklady 2 528 1.1.2012 1.1.9999
20 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3 1.1.2012 1.1.9999
21 A.V.2. Odpisy 3 1.1.2012 1.1.9999
21 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku 3 1.1.2012 1.1.9999
21 A.I.18. Daň silniční 2 531 1.1.2012 1.1.9999
22 A.I.19. Daň z nemovitostí 2 532 1.1.2012 1.1.9999
22 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu 3 1.1.2015 1.1.9999
22 A.V.3. Ostatní 3 1.1.2012 1.1.9999
23 B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 3 1.1.2012 1.1.9999
23 A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 3 1.1.2012 1.1.9999
23 A.I.20. Jiné daně a poplatky 2 538 1.1.2012 1.1.9999
24 A.I.21. Vratky nepřímých daní 2 539 1.1.2014 1.1.9999
24 A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 3 1.1.2012 1.1.9999
24 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3 1.1.2012 1.1.9999
25 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 541 1.1.2012 1.1.9999
25 A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3 1.1.2012 1.1.9999
26 A.VI.3. Ostatní 3 1.1.2012 1.1.9999
26 A.I.23. Jiné pokuty a penále 2 542 1.1.2012 1.1.9999
26 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) 3 1.1.2012 1.1.9999
27 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 2 543 1.1.2014 1.1.9999
27 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 3 1.1.2012 1.1.9999
27 A.VII. Opravy předcházejících účetních období 3 1.1.2015 1.1.9999
28 A.VII.1. Opravy minulého účetního období 3 1.1.2012 1.1.9999
28 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) 3 1.1.2012 1.1.9999
28 A.I.25. Prodaný materiál 2 544 1.1.2012 1.1.9999
29 A.VII.2. Opravy předchozích účetních období 3 1.1.2012 1.1.9999
29 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) 3 1.1.2012 1.1.9999
29 A.I.26. Manka a škody 2 547 1.1.2012 1.1.9999
30 A.I.27. Tvorba fondů 2 548 1.1.2012 1.1.9999
30 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) 3 1.1.2012 1.1.9999
30 B. Fondy účetní jednotky 3 1.1.2012 1.1.9999
31 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 2 551 1.1.2012 1.1.9999
31 C. Výsledek hospodaření 3 1.1.2012 1.1.9999
31 F. Celková změna stavu peněžních prostředků 3 1.1.2012 1.1.9999
32 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) 3 1.1.2012 1.1.9999
32 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 3 1.1.2012 1.1.9999
32 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 2 552 1.1.2012 1.1.9999
33 R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 3 1.1.2012 1.1.9999
33 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 2 553 1.1.2012 1.1.9999
34 A.I.31. Prodané pozemky 2 554 1.1.2012 1.1.9999
35 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 2 555 1.1.2012 1.1.9999
36 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 2 556 1.1.2012 1.1.9999
37 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 2 557 1.1.2012 1.1.9999
38 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 558 1.1.2012 1.1.9999
39 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 2 549 1.1.2012 1.1.9999
103 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 - 1.1.2014 1.1.9999
103 A.II. Finanční náklady 2 - 1.1.2012 1.1.9999
104 A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 2 561 1.1.2012 1.1.9999
104 A.II.1. Pozemky 1 031 1.1.2014 1.1.9999
105 A.II.2. Úroky 2 562 1.1.2012 1.1.9999
105 A.II.2. Kulturní předměty 1 032 1.1.2014 1.1.9999
106 A.II.3. Stavby 1 021 1.1.2014 1.1.9999
106 A.II.3. Kurzové ztráty 2 563 1.1.2012 1.1.9999
107 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 2 564 1.1.2012 1.1.9999
107 A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 022 1.1.2014 1.1.9999
108 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 1 025 1.1.2014 1.1.9999
108 A.II.5. Ostatní finanční náklady 2 569 1.1.2012 1.1.9999
109 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 028 1.1.2014 1.1.9999
110 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 029 1.1.2014 1.1.9999
111 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 042 1.1.2014 1.1.9999
112 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 052 1.1.2016 1.1.9999
113 A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 036 1.1.2016 1.1.9999
114 A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 036 1.1.2014 1.1.9999
203 A.III. Náklady na transfery 2 - 1.1.2012 1.1.9999
203 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 - 1.1.2014 1.1.9999
204 A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2 571 1.1.2012 1.1.9999
204 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 1 061 1.1.2014 1.1.9999
205 A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 2 572 1.1.2012 1.1.9999
205 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 1 062 1.1.2014 1.1.9999
206 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 1 063 1.1.2014 1.1.9999
206 A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů 2 575 1.1.2015 1.1.9999
207 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 1 067 1.1.2014 1.1.9999
207 A.III.4. Náklady na ostatní nároky 2 574 31.12.2009 1.1.9999
208 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 1 068 1.1.2014 1.1.9999
209 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 069 1.1.2014 1.1.9999
210 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 1 043 1.1.2014 1.1.9999
211 A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1 053 1.1.2014 1.1.9999
212 A.III.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1 053 31.12.2009 1.1.9999
303 A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků 2 - 1.1.2015 1.1.9999
303 A.IV. Dlouhodobé pohledávky 1 - 1.1.2014 1.1.9999
304 A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2 581 1.1.2015 1.1.9999
304 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 1 462 1.1.2014 1.1.9999
305 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 1 464 1.1.2014 1.1.9999
305 A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 2 582 1.1.2015 1.1.9999
306 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 465 1.1.2014 1.1.9999
306 A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 2 584 1.1.2015 1.1.9999
307 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 1 466 1.1.2014 1.1.9999
307 A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 2 585 1.1.2015 1.1.9999
308 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 469 1.1.2015 1.1.9999
308 A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 2 586 1.1.2015 1.1.9999
309 A.IV.6. Náklady ze sdílení silniční daně 2 588 31.12.2009 1.1.9999
309 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 1 471 1.1.2015 1.1.9999
310 A.IV.7. Ostatní náklady ze sdílených daní 2 589 31.12.2009 1.1.9999
310 A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů 1 475 1.1.2016 1.1.9999
403 A.V. Daň z příjmů 2 - 1.1.2015 1.1.9999
404 A.V.1. Daň z příjmů 2 591 1.1.2015 1.1.9999
405 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 2 595 1.1.2015 1.1.9999
603 B. VÝNOSY CELKEM 2 - 1.1.2015 1.1.9999
603 B. Oběžná aktiva 1 - 1.1.2014 1.1.9999
604 B.I. Výnosy z činnosti 2 - 1.1.2015 1.1.9999
604 B.I. Zásoby 1 - 1.1.2014 1.1.9999
605 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 2 601 1.1.2015 1.1.9999
605 B.I.1. Pořízení materiálu 1 111 1.1.2014 1.1.9999
606 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 2 602 1.1.2015 1.1.9999
606 B.I.2. Materiál na skladě 1 112 1.1.2014 1.1.9999
607 B.I.3. Výnosy z pronájmu 2 603 1.1.2015 1.1.9999
607 B.I.3. Materiál na cestě 1 119 1.1.2014 1.1.9999
608 B.I.4. Nedokončená výroba 1 121 1.1.2014 1.1.9999
608 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 2 604 1.1.2015 1.1.9999
609 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 2 605 1.1.2015 1.1.9999
609 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 1 122 1.1.2014 1.1.9999
610 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 2 606 1.1.2015 1.1.9999
610 B.I.6. Výrobky 1 123 1.1.2014 1.1.9999
611 B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 2 607 1.1.2015 1.1.9999
611 B.I.7. Pořízení zboží 1 131 1.1.2014 1.1.9999
612 B.I.8. Zboží na skladě 1 132 1.1.2014 1.1.9999
612 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 2 609 1.1.2015 1.1.9999
613 B.I.9. Zboží na cestě 1 138 1.1.2014 1.1.9999
613 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 641 1.1.2015 1.1.9999
614 B.I.10. Ostatní zásoby 1 139 1.1.2014 1.1.9999
614 B.I.10. Jiné pokuty a penále 2 642 1.1.2015 1.1.9999
615 B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 2 643 1.1.2015 1.1.9999
616 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 2 644 1.1.2015 1.1.9999
617 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 2 645 1.1.2015 1.1.9999
618 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 2 646 1.1.2015 1.1.9999
619 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 2 647 1.1.2015 1.1.9999
620 B.I.16. Čerpání fondů 2 648 1.1.2015 1.1.9999
621 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 2 649 1.1.2015 1.1.9999
622 B.I.18. Jiné pokuty a penále 2 642 31.12.2009 1.1.9999
623 B.I.19. Výnosy z odepsaných pohledávek 2 643 31.12.2009 1.1.9999
624 B.I.20. Výnosy z prodeje materiálu 2 644 31.12.2009 1.1.9999
625 B.I.21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 2 645 31.12.2009 1.1.9999
626 B.I.22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 2 646 31.12.2009 1.1.9999
627 B.I.23. Výnosy z prodeje pozemků 2 647 31.12.2009 1.1.9999
628 B.I.24. Čerpání fondů 2 648 31.12.2009 1.1.9999
629 B.I.25. Ostatní výnosy z činnosti 2 649 31.12.2009 1.1.9999
704 B.II. Krátkodobé pohledávky 1 - 1.1.2014 1.1.9999
704 B.II. Finanční výnosy 2 - 1.1.2015 1.1.9999
705 B.II.1. Odběratelé 1 311 1.1.2014 1.1.9999
705 B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2 661 1.1.2015 1.1.9999
706 B.II.2. Úroky 2 662 1.1.2015 1.1.9999
706 B.II.2. Směnky k inkasu 1 312 1.1.2014 1.1.9999
707 B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 1 313 1.1.2014 1.1.9999
707 B.II.3. Kurzové zisky 2 663 1.1.2015 1.1.9999
708 B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2 664 1.1.2015 1.1.9999
708 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 314 1.1.2014 1.1.9999
709 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 315 1.1.2014 1.1.9999
709 B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 665 1.1.2015 1.1.9999
710 B.II.6. Ostatní finanční výnosy 2 669 1.1.2015 1.1.9999
710 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 316 1.1.2014 1.1.9999
711 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 1 317 1.1.2014 1.1.9999
712 B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 1 319 1.1.2014 1.1.9999
713 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 1 335 1.1.2014 1.1.9999
714 B.II.10. Sociální zabezpečení 1 336 1.1.2014 1.1.9999
715 B.II.11. Zdravotní pojištění 1 337 1.1.2014 1.1.9999
716 B.II.12. Důchodové spoření 1 338 1.1.2014 1.1.9999
717 B.II.13. Daň z příjmů 1 341 1.1.2014 1.1.9999
718 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 342 1.1.2015 1.1.9999
719 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 1 343 1.1.2014 1.1.9999
720 B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 1 344 1.1.2015 1.1.9999
721 B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 1 346 1.1.2014 1.1.9999
722 B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 1 348 1.1.2014 1.1.9999
723 B.II.19. Pohledávky ze správy daní 1 352 1.1.2014 1.1.9999
724 B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní 1 355 1.1.2014 1.1.9999
725 B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem 1 356 1.1.2014 1.1.9999
726 B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní 1 358 1.1.2014 1.1.9999
727 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 1 361 1.1.2014 1.1.9999
728 B.II.24. Pevné termínové operace a opce 1 363 1.1.2014 1.1.9999
729 B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací 1 369 1.1.2016 1.1.9999
730 B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění 1 365 1.1.2016 1.1.9999
731 B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 1 367 1.1.2016 1.1.9999
732 B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 1 373 1.1.2016 1.1.9999
733 B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů 1 375 1.1.2016 1.1.9999
734 B.II.30. Náklady příštích období 1 381 1.1.2016 1.1.9999
735 B.II.31. Příjmy příštích období 1 385 1.1.2016 1.1.9999
736 B.II.32. Dohadné účty aktivní 1 388 1.1.2016 1.1.9999
737 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 1 377 1.1.2016 1.1.9999
804 B.III. Výnosy z daní a poplatků 2 - 1.1.2015 1.1.9999
804 B.III. Krátkodobý finanční majetek 1 - 1.1.2016 1.1.9999
805 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 1 251 1.1.2016 1.1.9999
805 B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 2 631 1.1.2015 1.1.9999
806 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 1 253 1.1.2016 1.1.9999
806 B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 2 632 1.1.2015 1.1.9999
807 B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění 2 633 1.1.2015 1.1.9999
807 B.III.3. Jiné cenné papíry 1 256 1.1.2016 1.1.9999
808 B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 1 244 1.1.2016 1.1.9999
808 B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 2 634 1.1.2015 1.1.9999
809 B.III.5. Jiné běžné účty 1 245 1.1.2016 1.1.9999
809 B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní 2 635 1.1.2015 1.1.9999
810 B.III.6. Výnosy z majetkových daní 2 636 1.1.2015 1.1.9999
810 B.III.6. Účty státních finančních aktiv 1 247 1.1.2016 1.1.9999
811 B.III.7. Výnosy z energetických daní 2 637 1.1.2015 1.1.9999
811 B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu 1 248 1.1.2016 1.1.9999
812 B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 1 249 1.1.2016 1.1.9999
812 B.III.8. Výnosy z daně silniční 2 638 1.1.2015 1.1.9999
813 B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 2 639 1.1.2015 1.1.9999
813 B.III.9. Běžný účet 1 241 1.1.2016 1.1.9999
814 B.III.10. Běžný účet FKSP 1 243 1.1.2016 1.1.9999
815 B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 1 231 1.1.2016 1.1.9999
816 B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 1 236 1.1.2016 1.1.9999
817 B.III.13. Běžné účty státních fondů 1 224 1.1.2016 1.1.9999
818 B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 1 225 1.1.2016 1.1.9999
819 B.III.15. Ceniny 1 263 1.1.2016 1.1.9999
820 B.III.16. Peníze na cestě 1 262 1.1.2016 1.1.9999
821 B.III.17. Pokladna 1 261 1.1.2016 1.1.9999
904 B.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 - 31.12.2009 1.1.9999
904 B.IV. Výnosy z transferů 2 - 1.1.2015 1.1.9999
905 B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2 671 1.1.2015 1.1.9999
905 B.IV.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 1 251 31.12.2009 1.1.9999
906 B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 2 672 1.1.2015 1.1.9999
906 B.IV.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 1 253 31.12.2009 1.1.9999
907 B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů 2 675 1.1.2016 1.1.9999
907 B.IV.3. Jiné cenné papíry 1 256 31.12.2009 1.1.9999
908 B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků 2 674 31.12.2009 1.1.9999
908 B.IV.4. Termínované vklady krátkodobé 1 244 31.12.2009 1.1.9999
909 B.IV.5. Jiné běžné účty 1 245 31.12.2009 1.1.9999
910 B.IV.6. Účty spravovaných prostředků 1 247 31.12.2009 1.1.9999
911 B.IV.7. Souhrnné účty 1 248 31.12.2009 1.1.9999
912 B.IV.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 1 249 31.12.2009 1.1.9999
913 B.IV.9. Běžný účet 1 241 31.12.2009 1.1.9999
914 B.IV.10. Běžný účet FKSP 1 243 31.12.2009 1.1.9999
915 B.IV.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 1 231 31.12.2009 1.1.9999
916 B.IV.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 1 236 31.12.2009 1.1.9999
917 B.IV.13. Běžné účty státních fondů 1 224 31.12.2009 1.1.9999
918 B.IV.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 1 225 31.12.2009 1.1.9999
919 B.IV.15. Ceniny 1 263 31.12.2009 1.1.9999
920 B.IV.16. Peníze na cestě 1 262 31.12.2009 1.1.9999
921 B.IV.17. Pokladna 1 261 31.12.2009 1.1.9999
1004 B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 2 - 1.1.2015 1.1.9999
1005 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2 681 1.1.2015 1.1.9999
1006 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 2 682 1.1.2015 1.1.9999
1007 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 2 684 1.1.2015 1.1.9999
1008 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 2 685 1.1.2015 1.1.9999
1009 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 2 686 1.1.2015 1.1.9999
1010 B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 2 688 1.1.2015 1.1.9999
1011 B.V.7. Ostatní výnosy ze sdílených daní 2 689 31.12.2009 1.1.9999
1104 B.VI. Výsedek hospodaření 2 - 31.12.2009 1.1.9999
1105 B.VI.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 - 31.12.2009 1.1.9999
1106 B.VI.2. Daň z příjmů 2 591 31.12.2009 1.1.9999
1107 B.VI.3. Dodatečné odvody daně z příjmů 2 595 31.12.2009 1.1.9999
1108 B.VI.4. Výsledek hospodaření po zdanění 2 - 31.12.2009 1.1.9999
1204 PASIVA Pasiva celkem 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1205 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2 - 1.1.2015 1.1.9999
1205 C. Vlastní kapitál 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1206 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 - 1.1.2015 1.1.9999
1206 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1207 C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 - 1.1.2015 1.1.9999
1207 C.I.1. Jmění účetní jednotky 1 401 1.1.2016 1.1.9999
1208 C.I.2. Fond privatizace 1 402 1.1.2016 1.1.9999
1209 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1 403 1.1.2016 1.1.9999
1210 C.I.4. Kurzové rozdíly 1 405 1.1.2016 1.1.9999
1211 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 1 406 1.1.2016 1.1.9999
1212 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 1 407 1.1.2016 1.1.9999
1213 C.I.7. Opravy předcházejících účetních období 1 408 1.1.2016 1.1.9999
1214 C.I.8. Opravy významných minulých období 1 408 31.12.2009 1.1.9999
1306 C.II. Fondy účetní jednotky 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1307 C.II.1. Fond odměn 1 411 1.1.2016 1.1.9999
1308 C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 1 412 1.1.2016 1.1.9999
1309 C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 413 1.1.2016 1.1.9999
1310 C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 1 414 1.1.2016 1.1.9999
1311 C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 1 416 1.1.2016 1.1.9999
1312 C.II.6. Ostatní fondy 1 419 1.1.2016 1.1.9999
1406 C.III. Výsledek hospodaření 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1407 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1408 C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 431 1.1.2016 1.1.9999
1409 C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 1 432 1.1.2016 1.1.9999
1506 C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1507 C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu 1 222 1.1.2016 1.1.9999
1508 C.IV.2. Zvláštní výdajový účet 1 223 1.1.2016 1.1.9999
1509 C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu 1 227 1.1.2016 1.1.9999
1510 C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období 1 404 1.1.2016 1.1.9999
1806 D. Cizí zdroje 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1807 D.I. Rezervy 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1808 D.I.1. Rezervy 1 441 1.1.2016 1.1.9999
1907 D.II. Dlouhodobé závazky 1 - 1.1.2016 1.1.9999
1908 D.II.1. Dlouhodobé úvěry 1 451 1.1.2016 1.1.9999
1909 D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 1 452 1.1.2016 1.1.9999
1910 D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 1 453 1.1.2016 1.1.9999
1911 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 1 455 1.1.2016 1.1.9999
1912 D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení 1 456 1.1.2016 1.1.9999
1913 D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 1 457 1.1.2016 1.1.9999
1914 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 1 459 1.1.2016 1.1.9999
1915 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 472 1.1.2016 1.1.9999
1916 D.II.9. Dlouhodobé zprostředkování transferů 1 475 1.1.2016 1.1.9999
2007 D.III. Krátkodobé závazky 1 - 1.1.2016 1.1.9999
2008 D.III.1. Krátkodobé úvěry 1 281 1.1.2016 1.1.9999
2009 D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 1 282 1.1.2016 1.1.9999
2010 D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 1 283 1.1.2016 1.1.9999
2011 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 1 289 1.1.2016 1.1.9999
2012 D.III.5. Dodavatelé 1 321 1.1.2016 1.1.9999
2013 D.III.6. Směnky k úhradě 1 322 1.1.2016 1.1.9999
2014 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 1 324 1.1.2016 1.1.9999
2015 D.III.8. Závazky z dělené správy 1 325 1.1.2016 1.1.9999
2016 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 326 1.1.2016 1.1.9999
2017 D.III.10. Zaměstnanci 1 331 1.1.2016 1.1.9999
2018 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 1 333 1.1.2016 1.1.9999
2019 D.III.12. Sociální zabezpečení 1 336 1.1.2016 1.1.9999
2020 D.III.13. Zdravotní pojištění 1 337 1.1.2016 1.1.9999
2021 D.III.14. Důchodové spoření 1 338 1.1.2016 1.1.9999
2022 D.III.15. Daň z příjmů 1 341 1.1.2016 1.1.9999
2023 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 342 1.1.2016 1.1.9999
2024 D.III.17. Daň z přidané hodnoty 1 343 1.1.2016 1.1.9999
2025 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 1 345 1.1.2016 1.1.9999
2026 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 1 347 1.1.2016 1.1.9999
2027 D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 1 349 1.1.2016 1.1.9999
2028 D.III.21. Přijaté zálohy daní 1 351 1.1.2016 1.1.9999
2029 D.III.22. Přeplatky na daních 1 353 1.1.2016 1.1.9999
2030 D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní 1 354 1.1.2016 1.1.9999
2031 D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní 1 355 1.1.2016 1.1.9999
2032 D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem 1 357 1.1.2016 1.1.9999
2033 D.III.26. Ostatní závazky ze správy daní 1 359 1.1.2016 1.1.9999
2034 D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení 1 362 1.1.2016 1.1.9999
2035 D.III.28. Pevné termínové operace a opce 1 363 1.1.2016 1.1.9999
2036 D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací 1 364 1.1.2016 1.1.9999
2037 D.III.30. Závazky z finančního zajištění 1 366 1.1.2016 1.1.9999
2038 D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 1 368 1.1.2016 1.1.9999
2039 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1 374 1.1.2016 1.1.9999
2040 D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů 1 375 1.1.2016 1.1.9999
2041 D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu 1 248 1.1.2016 1.1.9999
2042 D.III.35. Výdaje příštích období 1 383 1.1.2016 1.1.9999
2043 D.III.36. Výnosy příštích období 1 384 1.1.2016 1.1.9999
2044 D.III.37. Dohadné účty pasivní 1 389 1.1.2016 1.1.9999
2045 D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 1 378 1.1.2016 1.1.9999
2107 D.IV. Krátkodobé závazky 1 - 31.12.2009 1.1.9999
2108 D.IV.1. Krátkodobé úvěry 1 281 31.12.2009 1.1.9999
2109 D.IV.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 1 282 31.12.2009 1.1.9999
2110 D.IV.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 1 283 31.12.2009 1.1.9999
2111 D.IV.4. Jiné krátkodobé půjčky 1 289 31.12.2009 1.1.9999
2112 D.IV.5. Dodavatelé 1 321 31.12.2009 1.1.9999
2113 D.IV.6. Směnky k úhradě 1 322 31.12.2009 1.1.9999
2114 D.IV.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení 1 323 31.12.2009 1.1.9999
2115 D.IV.8. Krátkodobé přijaté zálohy 1 324 31.12.2009 1.1.9999
2116 D.IV.9. Závazky z dělené správy a kaucí 1 325 31.12.2009 1.1.9999
2117 D.IV.10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 1 326 31.12.2009 1.1.9999
2118 D.IV.11. Přijaté zálohy daní 1 327 31.12.2009 1.1.9999
2119 D.IV.12. Závazky z výběru daní 1 328 31.12.2009 1.1.9999
2120 D.IV.13. Závazky ze sdílených daní 1 329 31.12.2009 1.1.9999
2121 D.IV.14. Zaměstnanci 1 331 31.12.2009 1.1.9999
2122 D.IV.15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 1 333 31.12.2009 1.1.9999
2123 D.IV.16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 336 31.12.2009 1.1.9999
2124 D.IV.17. Daň z příjmů 1 341 31.12.2009 1.1.9999
2125 D.IV.18. Jiné přímé daně 1 342 31.12.2009 1.1.9999
2126 D.IV.19. Daň z přidané hodnoty 1 343 31.12.2009 1.1.9999
2127 D.IV.20. Jiné daně a poplatky 1 345 31.12.2009 1.1.9999
2128 D.IV.21. Závazky k ústředním rozpočtům 1 347 1.1.2011 1.1.9999
2129 D.IV.22. Závazky k územním rozpočtům 1 349 1.1.2011 1.1.9999
2130 D.IV.23. Závazky k účastníkům sdružení 1 352 31.12.2009 1.1.9999
2131 D.IV.24. Krátkodobé závazky z ručení 1 362 31.12.2009 1.1.9999
2132 D.IV.25. Pevné termínové operace a opce 1 363 31.12.2009 1.1.9999
2133 D.IV.26. Závazky z neukončených finančních operací 1 364 31.12.2009 1.1.9999
2134 D.IV.27. Závazky z finančního zajištění 1 366 31.12.2009 1.1.9999
2135 D.IV.28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 1 368 31.12.2009 1.1.9999
2136 D.IV.29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 1 372 31.12.2009 1.1.9999
2137 D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery 1 374 1.1.2011 1.1.9999
2138 D.IV.31. Výdaje příštích období 1 383 31.12.2009 1.1.9999
2139 D.IV.32. Výnosy příštích období 1 384 31.12.2009 1.1.9999
2140 D.IV.33. Dohadné účty pasivní 1 389 31.12.2009 1.1.9999
2141 D.IV.34. Ostatní krátkodobé závazky 1 378 31.12.2009 1.1.9999