(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Bez nástroje
100 PHARE
200 ISPA
300 SAPARD
400 OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
500 Horizontální plán rozvoje venkova
600 Společný regionální operační program
700 tse
800 OP infrastruktura
900 OP rozvoj lidských zdrojů
1001 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
1002 Fond soudržnosti - Technická pomoc
1100 Jednotný programový dokument pro cíl 2
1200 Jednotný programový dokument pro cíl 3
1300 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA
1400 Program iniciativy společenství interreg IIIB
1500 Program iniciativy společenství interreg IIIC
1600 Program iniciativy společenství ESPON
1700 Program iniciativy společenství INTERACT
1800 Iniciativa společenství EQUAL
1900 Twinning out
2000 Fond solidarity
2200 Jiné programy/projekty EU
2300 Komunitární programy
2400 Přímé platby zemědělců
2500 Přímé platby zemědělcům
2601 Společná organizace trhu - mimo včely
2602 Společná organizace trhu - včely
2700 Program rozvoje venkova
2800 OP Rybářství
3000 OP Podnikání a inovace
3100 OP Výzkum a vývoj pro inovace
3200 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3300 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
3600 Integrovaný operační program
3701 OP Technická pomoc - MMR
3702 OP Technická pomoc - Auditní orgán
3703 OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán
3704 OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty
3705 OP Technická pomoc - CKB AFCOS
3800 Regionální operační programy
3900 OP Praha Konkurenceschopnost
4000 OP Praha Adaptabilita
4100 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR
4101 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko
4102 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko
4103 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko
4104 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko
4105 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko
4200 OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS
4300 OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS
4400 OP ESPON pro cíl EÚS
4500 OP INTERACT pro cíl EÚS
4601 Jiné programy/projekty EU - EURES/T
4602 Jiné programy/projekty EU - EMCDDA
4603 Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření
4604 Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť
4605 Jiné programy/projekty EU - IEE/CA
4606 Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK
4607 Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie
4608 Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře
4701 KP Progress
4702 KP LLP
4703 KP Life+
4704 KP PEPPOL (CIP)
4705 KP CIP
4706 KP Connect
4707 KP Easyway
4708 KP IRIS EUROPE II
4709 KP Dálnice D47 (TEN-T)
4710 KP Eurostar
4711 KP Občanská spravedlnost, Civil Justice
4712 KP Trestní spravedlnost, Crime Justice
4713 KP CIPS
4714 KP Prevention and Fight against Crime
4715 KP Leonardo da Vinci
4716 KP Kooperační program s OHIM
4717 KP Evropa pro občany
4718 KP Statistický program ES
4719 KP Erasmus
4720 KP Babel
4721 KP eContentPlus
4722 KP Stork (CIP)
4723 Solidarita a řízení migračních toků EUF
4724 Solidarita a řízení migračních toků ENF
4725 Solidarita a řízení migračních toků FVH
4726 Solidarita a řízení migračních toků EIF
4727 KP Euroguidance
4728 KP Bologna Experts
4729 KP Eurydice
4730 KP Mládež v akci
4731 KP Eurodesk
4732 KP IRIS EUROPE III
4733 KP HeERO
4734 KP INWAPO
4735 KP ATIS4ALL
4736 KP GEN6
4737 KP ISEC
4738 KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství
4739 KP Fond pro vnitřní bezpečnost
4740 KP Azylový a migrační fond
4741 KP ICT PSP
4742 KP Justice
4743 KP Rights, Equality and Citizenship
4744 KP Tempus
4745 KP Customs 2013
4746 KP Hercule
4747 KP Grundtvig
4748 KP 2. akční program v oblasti zdraví
4749 KP Civilní ochrana
4800 Twinning out
4900 Fond solidarity
5000 Transition facility
5100 OP Doprava - ERDF
5200 OP Doprava - CF
5300 OP Životní prostředí - ERDF
5400 OP Životní prostředí - CF
6001 EHP/Norsko 1
6002 Program švýcarsko-české spolupráce
6003 FM EHP/Norsko 2
7000 Prostředky NATO
8700 Program rozvoje venkova ÚO
9000 Jiné prostředky ze zahraničí
10100 OP Rybářství 2014+
10200 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+
10300 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+
10400 OP Zaměstnanost 2014+
10501 OP Doprava - ERDF 2014+
10502 OP Doprava - CF 2014+
10601 OP Životní prostředí - ERDF2014+
10602 OP Životní prostředí - CF 2014+
10700 Integrovaný regionální operační program 2014+
10800 OP Praha - pól růstu ČR 2014+
10901 OP Technická pomoc - MMR 2014+
10902 OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+
10903 OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+
10904 OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+
11000 OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+
11001 OP přeshraniční spolupráce ČR - Pl 2014+
11002 OP přeshraniční spolupráce ČR - Sl 2014+
11003 OP přeshraniční spolupráce ČR - Rk 2014+
11004 OP přeshraniční spolupráce ČR - Bv 2014+
11005 OP přeshraniční spolupráce ČR - Ss 2014+
11100 OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+
11101 OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+
11102 OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+
11111 test
11200 OP meziregionální spolupráce - Technická pomoc 2014+
12000 Jiné EU 2014+
12101 KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+
12102 KP- Crocodile 2014+
12103 KP COSME 2014+
12104 KP Horizont 2020 2014+
12105 KP Program pro sociální změny a inovaci 2014+
12106 KP Statistický program ES 2014+
13000 Program rozvoje venkova 2014+
13100 Přímé platby zemědělcům 2014+
13201 Společná organizace trhu - mimo včely 2014+
13202 Společná organizace trhu - včely 2014+
18700 Program rozvoje venkova 2014+ ÚO