(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Zatím neurčeno
000 Zatím neurčeno
100 Podnikající osoba tuzemská
101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsan
102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná
103 Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstřík
104 Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku
105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenské
106 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenské
107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním
108 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním re
111 Veřejná obchodní společnost
112 Společnost s ručením omezeným
113 Společnost komanditní
114 Společnost komanditní na akcie
115 Společný podnik
116 Zájmové sdružení
117 Nadace
118 Nadační fond
121 Akciová společnost
131 Svépomocné zemědělské družstvo
141 Obecně prospěšná společnost
145 Společenství vlastníků jednotek
151 Komoditní burza
152 Garanční fond obchodníků s cennými papíry
161 Ústav
201 Zemědělské družstvo
205 Družstvo
211 Družstevní podnik zemědělský
231 Výrobní družstvo
232 Spotřební družstvo
233 Bytové družstvo
234 Jiné družstvo
241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem)
242 Společný podnik (s více zakladateli)
251 Zájmová organizace družstev
261 Společná zájmová organizace družstev
301 Státní podnik
302 Národní podnik
311 Státní banka československá
312 Banka-státní peněžní ústav
313 Česká národní banka
314 Česká konsolidační agentura
321 Rozpočtová organizace
325 Organizační složka státu
331 Příspěvková organizace
341 Státní hospodářská organizace řízená okresním úřadem
343 Obecní podnik
351 Československé státní dráhy - státní organizace
352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
353 Rada pro veřejný dohled nad auditem
361 Veřejně prospěšná instituce
362 Česká tisková kancelář
381 Fond (ze zákona)
382 Státní fond ze zákona
391 Zdravotní pojišťovna
401 Sdružení mezinárodního obchodu
411 Podnik se zahraniční majetkovou účastí
421 Zahraniční osoba
422 Organizační složka zahraničního nadačního fondu
423 Organizační složka zahraniční nadace
424 Zahraniční
425 Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby
431 Banka - akciová společnost
432 Spořitelna
435 Pojišťovna - státní podnik
436 Pojišťovna - akciová společnost
437 Pojišťovna - družstvo
438 Pojišťovna - družstevní podnik
441 Podnik zahraničního obchodu
442 Účelová zahraničně obchodní organizace
501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisují
511 Pobočka státního peněžního ústavu
513 Pobočka spořitelny
514 Oblastní závod pojišťovny
521 Samostatná drobná provozovna obecního úřadu
531 Oblastní organizační jednotka ČD
532 Účelová organizační jednotka ČD
533 Specializovaná organizační jednotka ČD
534 Jednotka státní drážní - technická inspekce
535 Jednotka sboru ozbrojené ochrany železnic
536 Jednotka drážního správního úřadu
541 Podílový fond
601 Vysoká škola
602 Fakulta vysoké školy
603 Jiné pracoviště vysoké školy/fakulty
611 Střední škola
621 Základní škola
625 Školské zařízení
631 Předškolní zařízení
641 Školská právnická osoba
651 Zdravotnické zařízení
661 Veřejná výzkumná instituce
701 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
702 Pojišťovací spolek
703 Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
705 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení
706 Spolek
711 Politická strana, politické hnutí
715 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany
721 Církevní organizace
722 Evidované církevní právnické osoby
723 Svazy církví a náboženských společností
731 Organizační jednotka sdružení
732 Organizační jednotka politické strany, politického hnutí
733 Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměst
736 Pobočný spolek
741 Stavovská organizace - profesní komora
745 Komora (s vyjímkou profesních komor)
751 Zájmové sdružení právnických osob
761 Honební společenstvo
771 Svazek obcí
801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy
802 Okresní úřad
804 Kraj
805 Regionální rada regionu soudržnosti
901 Zastupitelský orgán jiných států
911 Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisko
921 Mezinárodní organizace a sdružení
922 Organizační jednotka organizace s mezinárodním prvkem
931 Evropské hospodářské zájmové sdružení
932 Evropská společnost
933 Evropská družstevní společnost
950 Právnická osoba vzniklá podle mezinárodní smlouvy
ZZ1 Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK)