(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Kód nebyl přidělen
1 VŠEOBECNÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
2 OBRANA
3 VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
4 EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
6 BYDLENÍ A SPOLEČENSKÁ INFRASTRUKTURA
7 ZDRAVÍ
8 REKREACE, KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ
9 VZDĚLÁVÁNÍ
10 SOCIÁLNÍ VĚCI
11 Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány, záležitosti finanční, rozpočtov
12 Zahraniční ekonomická pomoc
13 Všeobecné služby
14 Základní výzkum
15 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti všeobecných veřejných služeb
16 Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené
17 Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu
18 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy
21 Vojenská obrana (správa a provoz)
22 Civilní ochrana
23 Zahraniční vojenská pomoc
24 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obrany
25 Obrana jinde neuvedená
31 Policejní ochrana
32 Požární ochrana
33 Soudy a státní zastupitelství
34 Vězeňská správa a vězeňský provoz
35 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
36 Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená
41 Všeobecné ekonomické, komerční a pracovní záležitosti
42 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost
43 Paliva a energetika
44 Těžba a zpracovatelský průmysl
45 Doprava
46 Pošty a telekomunikace
47 Ekonomická oblast ostatní
48 Aplikovaný výzkum a vývoj v ekonomické oblasti
49 Ekonomické záležitosti jinde neuvedené
51 Odstraňování odpadů kromě odpadních vod
52 Odstraňování odpadních vod
53 Kontrola a snižování znečištění
54 Ochrana přírody
55 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí
56 Ochrana životního prostředí jinde neuvedená
61 Rozvoj bydlení
62 Územní rozvoj obecně
63 Zásobování vodou
64 Pouliční osvětlení
65 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury
66 Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury jinde neuvedený
71 Léčiva a zdravotnické prostředky
72 Ambulantní zdravotní péče
73 Ústavní zdravotní péče
74 Veřejné zdravotnické služby
75 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví
76 Zdravotnické služby jinde neuvedené
81 Rekreační a sportovní služby
82 Kulturní služby
83 Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby
84 Náboženské a ostatní společenské služby
85 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rekreace, kultury a náboženství
86 Rekreační, kulturní a náboženské služby jinde neuvedené
91 Preprimární a primární vzdělávání
92 Sekundární vzdělávání
93 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
94 Terciární vzdělávání
95 Vzdělávání nedefinované podle úrovně
96 Vedlejší služby ve vzdělávání
97 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání
98 Vzdělávání jinde neuvedené
101 Nemoc a invalidita
102 Stáří
103 Pozůstalí
104 Rodina a děti
105 Nezaměstnanost
106 Bydlení
107 Sociální pomoc jinde neuvedená
108 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí
109 Sociální věci jinde neuvedené
111 Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány
112 Finanční, rozpočtové a daňové záležitosti
113 Zahraniční záležitosti kromě zahraniční pomoci
121 Ekonomická pomoc adresným příjemcům
122 Ekonomická pomoc směrovaná přes mezinárodní organizace
131 Všeobecné personální služby
132 Rámcové plánovací a statistické služby
133 Ostatní všeobecné služby
140 Základní výzkum
150 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti všeobecných veřejných služeb
160 Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené
170 Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu
180 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy
210 Vojenská obrana (správa a provoz)
220 Civilní ochrana
230 Zahraniční vojenská pomoc
240 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obrany
250 Obrana jinde neuvedená
310 Policejní ochrana
320 Požární ochrana
330 Soudy a státní zastupitelství
340 Vězeňská správa a vězeňský provoz
350 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
360 Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená
411 Všeobecné ekonomické a komerční záležitosti
412 Všeobecné pracovní záležitosti
421 Zemědělství
422 Lesnictví
423 Rybářství a myslivost
431 Uhlí a ostatní tuhá paliva
432 Ropa a zemní plyn
433 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením
434 Ostatní paliva
435 Elektrická energie
436 Energie jiná než elektrická
441 Těžba nerostných surovin kromě paliv
442 Průmyslová výroba
443 Stavebnictví
451 Silniční doprava
452 Vodní doprava
453 Drážní doprava
454 Letecká doprava
455 Potrubní a ostatní doprava
460 Pošty a telekomunikace
471 Velkoobchod a maloobchod včetně skladování
472 Ubytování a stravování
473 Turistický ruch
474 Víceúčelové projekty rozvoje
481 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti všeobecných ekonomických, komerčních a praco
482 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivos
483 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti paliv a energetiky
484 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti těžby, průmyslové výroby a stavebnictví
485 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti dopravy
486 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pošt a telekomunikací
487 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obchodu, turistického ruchu, víceúčelových p
490 Ekonomické záležitosti jinde neuvedené
510 Odstraňování odpadů kromě odpadních vod
520 Odstraňování odpadních vod
530 Kontrola a snižování znečištění
540 Ochrana přírody
550 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí
560 Ochrana životního prostředí jinde neuvedená
610 Rozvoj bydlení
620 Územní rozvoj obecně
630 Zásobování vodou
640 Pouliční osvětlení
650 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury
660 Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury jinde neuvedený
711 Léčiva
712 Ostatní zdravotnické výrobky
713 Léčebné a protetické prostředky
721 Ambulantní lékařská péče všeobecná
722 Ambulantní lékařská péče specializovaná (kromě stomatologické péče)
723 Ambulantní stomatologická péče
724 Ambulantní zdravotní péče ostatní
731 Ústavní zdravotní péče všeobecná
732 Ústavní zdravotní péče specializovaná
733 Služby zdravotnických středisek a středisek péče v mateřství
734 Služby sanatorií, kojeneckých ústavů, zotavoven a léčeben pro dlouhodobě nemocné
740 Veřejné zdravotnické služby
750 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví
760 Zdravotnické služby jinde neuvedené
810 Rekreační a sportovní služby
820 Kulturní služby
830 Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby
840 Náboženské a ostatní společenské služby
850 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rekreace, kultury a náboženství
860 Rekreační, kulturní a náboženské služby jinde neuvedené
911 Preprimární vzdělávání
912 Primární vzdělávání
921 Nižší sekundární vzdělávání
922 Vyšší sekundární vzdělávání
930 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
941 První stupeň terciárního vzdělávání
942 Druhý stupeň terciárního vzdělávání
950 Vzdělávání nedefinované podle úrovně
960 Vedlejší služby ve vzdělávání
970 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání
980 Vzdělávání jinde neuvedené
1011 Nemoc
1012 Invalidita
1020 Stáří
1030 Pozůstalí
1040 Rodina a děti
1050 Nezaměstnanost
1060 Bydlení
1070 Sociální pomoc jinde neuvedená
1080 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí
1090 Sociální věci jinde neuvedené