Český telekomunikační úřad

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

IČO

70106975

Kapitola

Český telekomunikační úřad

Sídlo

Sokolovská 219/58, 225 02 Praha 9 - Vysočany

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 1 220 729 tis. Kč

Výdaje 1 406 383 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 1 220 729 tis. Kč

Výdaje 1 411 506 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 2 117 935 tis. Kč

Výdaje 643 824 tis. Kč

Plnění rozpočtu

45,61 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

1 347 458 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

689 397 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

22 496 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

22 496 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

10 006 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

614 250 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

36 905 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

6 436 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

30 469 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

711 328 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

2 510 195 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

1 798 866 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Český telekomunikační úřad, IČO 70106975

 

Podřízené příspěvkové organizace - Český telekomunikační úřad, IČO 70106975

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Český telekomunikační úřad, IČO 70106975

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Poveřené osoby
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 15. 6. 2018
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Český telekomunikační úřad, IČO 70106975

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2018 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Český telekomunikační úřad, IČO 70106975

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet