Státní pozemkový úřad

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

IČO

01312774

Kapitola

Ministerstvo zemědělství

Sídlo

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 2 005 427 tis. Kč

Výdaje 2 505 967 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 2 005 427 tis. Kč

Výdaje 2 446 827 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 800 745 tis. Kč

Výdaje 3 272 750 tis. Kč

Plnění rozpočtu

133,75 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

20 598 530 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

10 141 020 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

11 328 525 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

772 188 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

56 200 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

170 537 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

717 913 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

43 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

717 870 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

2 385 764 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

1 322 973 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-1 062 792 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 10. 5. 2018
Vyjádření Výrok o schválení Státní pozemkový úřad akceptuje
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2018 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet