Státní pozemkový úřad

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

01312774

Kapitola

Ministerstvo zemědělství

Sídlo

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 2 005 427 tis. Kč

Výdaje 2 505 967 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 2 005 427 tis. Kč

Výdaje 2 435 967 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 288 649 tis. Kč

Výdaje 1 470 106 tis. Kč

Plnění rozpočtu

60,35 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

20 339 550 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

9 652 492 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

11 859 539 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

995 742 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

248 499 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

26 462 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

894 927 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

894 927 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

1 606 440 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

833 642 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-772 799 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet