Vězeňská služba České republiky

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

00212423

Kapitola

Ministerstvo spravedlnosti

Sídlo

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 1 163 838 tis. Kč

Výdaje 9 581 418 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 1 163 838 tis. Kč

Výdaje 9 778 992 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 657 955 tis. Kč

Výdaje 4 116 127 tis. Kč

Plnění rozpočtu

42,09 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

8 005 302 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

7 165 047 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

805 810 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

642 310 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

206 168 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

267 116 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

813 491 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

144 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

813 348 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

4 870 565 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

856 390 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-4 014 176 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Podřízené příspěvkové organizace - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet