Vězeňská služba České republiky

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

00212423

Kapitola

Ministerstvo spravedlnosti

Sídlo

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 1 163 838 tis. Kč

Výdaje 9 581 418 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 1 163 838 tis. Kč

Výdaje 9 800 223 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 027 730 tis. Kč

Výdaje 6 460 558 tis. Kč

Plnění rozpočtu

65,92 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

7 983 864 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

7 161 452 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

801 445 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

637 946 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

203 491 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

277 804 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

784 055 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

137 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

783 918 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

7 298 164 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

1 335 909 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-5 962 256 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Podřízené příspěvkové organizace - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Vězeňská služba České republiky, IČ: 00212423

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet