Česká správa sociálního zabezpečení

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

00006963

Kapitola

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo

Křížová 25, 150 00 Praha 5

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 435 771 530 tis. Kč

Výdaje 439 886 447 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 435 771 530 tis. Kč

Výdaje 439 886 447 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 335 524 932 tis. Kč

Výdaje 328 866 216 tis. Kč

Plnění rozpočtu

74,76 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

31 318 354 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

3 620 855 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

59 933 747 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

59 933 747 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

26 620 127 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

116 645 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

595 074 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

595 074 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

331 043 729 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

337 320 622 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

6 276 893 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963

 

Podřízené příspěvkové organizace - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet