Poslanecká sněmovna Parlamentu

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2017

Identifikace

IČO

00006572

Kapitola

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Sídlo

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 16 000 tis. Kč

Výdaje 1 238 935 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 16 000 tis. Kč

Výdaje 1 260 623 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 17 313 tis. Kč

Výdaje 1 214 983 tis. Kč

Plnění rozpočtu

96,38 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

2 044 559 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

1 970 760 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

4 242 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

4 168 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

4 168 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

58 974 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

77 360 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

77 360 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

1 262 843 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

28 893 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-1 233 951 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Poslanecká sněmovna Parlamentu, IČO 00006572

 

Podřízené příspěvkové organizace - Poslanecká sněmovna Parlamentu, IČO 00006572

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Poslanecká sněmovna Parlamentu, IČO 00006572

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 12. 4. 2018
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Poslanecká sněmovna Parlamentu, IČO 00006572

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2018 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Poslanecká sněmovna Parlamentu, IČO 00006572

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet