Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2016

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2016

Identifikace

IČO

75154960

Kapitola

Ministerstvo vnitra

Sídlo

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 45 180 tis. Kč

Výdaje 310 678 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 45 180 tis. Kč

Výdaje 308 079 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 48 803 tis. Kč

Výdaje 310 202 tis. Kč

Plnění rozpočtu

100,69 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

65 945 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

38 536 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

1 642 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

1 642 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

1 581 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

21 058 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

20 678 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

20 678 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

305 562 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

51 381 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-254 181 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, IČO 75154960

 

Podřízené příspěvkové organizace - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, IČO 75154960

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, IČO 75154960

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 24. 4. 2017
Vyjádření Účetní závěrku schvalujeme.
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, IČO 75154960

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2017 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, IČO 75154960

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet