Vězeňská služba České republiky

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2016

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2016

Identifikace

IČO

00212423

Kapitola

Ministerstvo spravedlnosti

Sídlo

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 1 105 749 tis. Kč

Výdaje 8 911 145 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 1 105 749 tis. Kč

Výdaje 9 012 501 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 200 928 tis. Kč

Výdaje 8 807 687 tis. Kč

Plnění rozpočtu

97,73 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

8 478 717 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

7 183 058 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

800 169 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

636 670 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

201 139 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

716 097 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

714 472 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

143 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

714 328 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

9 361 298 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

1 515 773 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-7 845 525 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Podřízené příspěvkové organizace - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 5. 6. 2017
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2017 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet