Plzeňský kraj

Výdaje v roce 2016

Příjmy v roce 2016

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

70890366

Sídlo

Škroupova 176/18, 306 13 Plzeň

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

10 606 647 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

10 212 665 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

393 982 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

80 000 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

39 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

80 000 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

80 039 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

5 936 742 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

2 608 511 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

983 818 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

791 015 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

784 295 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

1 202 076 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

1 025 672 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

8 156 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

1 017 517 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

4 437 310 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

5 491 368 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

1 054 058 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Plzeňský kraj, IČ: 70890366

 

Podřízené příspěvkové organizace - Plzeňský kraj, IČ: 70890366

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Plzeňský kraj, IČ: 70890366

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 12. 6. 2017
Vyjádření Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla zastupitelstvem Plzeňského kraje schválena. Hlasování se zúčastnilo 42 zastupitelů, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování, 39 zastupitelů hlasovalo pro.
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Plzeňský kraj, IČ: 70890366

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit .... - Plzeňský kraj, IČ: 70890366

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

 

Rozpočtová odpovědnost - Plzeňský kraj, IČ: 70890366

Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Definice příjmů: řádek 4200 části IV. výkazu FIN 2-12 M

 

Aktuální výpočet (od roku 2016)

Univerzální kalkulačka

Manuální kalkulace bez ohledu na zvolený rok

Číslo řádku Ukazatel Hodnota
1 Příjem v roce n
2 Příjem v roce n-1
3 Příjem v roce n-2
4 Příjem v roce n-3
5 Průměr příjmů za poslední 4 roky Průměr řádků 1 až 4
6 účet 281 - Krátkodobé úvěry
7 účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
8 účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
9 účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky
10 účet 322 - Směnky k úhradě
11 účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
12 účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení
13 účet 451 - Dlouhodobé úvěry
14 účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
15 účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
16 účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení
17 účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
18 Dluh celkem Součet řádků 6 až 17
19 Podíl dluhu k průměru příjmů Podíl řádků 18 a 5
20 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky