Státní úřad inspekce práce

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

75046962

Kapitola

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo

Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 1 864 tis. Kč

Výdaje 304 939 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 11 998 tis. Kč

Výdaje 338 928 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 338 391 tis. Kč

Výdaje 452 632 tis. Kč

Plnění rozpočtu

133,55 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

431 215 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

218 455 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

119 297 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

119 143 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

118 215 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

28 855 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

32 045 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

32 045 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

449 346 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

211 624 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-237 722 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Státní úřad inspekce práce, IČ: 75046962

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní úřad inspekce práce, IČ: 75046962

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Státní úřad inspekce práce, IČ: 75046962

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 19. 6. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Státní úřad inspekce práce, IČ: 75046962

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet