Drážní inspekce

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

75009561

Kapitola

Ministerstvo dopravy

Sídlo

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 50 tis. Kč

Výdaje 32 989 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 50 tis. Kč

Výdaje 33 369 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 241 tis. Kč

Výdaje 36 669 tis. Kč

Plnění rozpočtu

109,89 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

11 358 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

3 300 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

2 129 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

2 120 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

2 120 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

4 755 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

3 358 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

3 358 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

37 436 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

269 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-37 167 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Drážní inspekce, IČ: 75009561

 

Podřízené příspěvkové organizace - Drážní inspekce, IČ: 75009561

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Drážní inspekce, IČ: 75009561

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 24. 6. 2015
Vyjádření Souhlasíme s výrokem
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Drážní inspekce, IČ: 75009561

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet