Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

71009281

Kapitola

Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 250 tis. Kč

Výdaje 37 136 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 250 tis. Kč

Výdaje 37 977 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 830 tis. Kč

Výdaje 37 164 tis. Kč

Plnění rozpočtu

97,86 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

78 762 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

75 553 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

245 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

245 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

167 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

2 993 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

2 963 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

2 963 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

38 820 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

876 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-37 945 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IČ: 71009281

 

Podřízené příspěvkové organizace - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IČ: 71009281

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IČ: 71009281

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 3. 6. 2015
Vyjádření Souhlasíme se schválením účetní závěrky za rok 2014.
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IČ: 71009281

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet