Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

IČO

71009191

Kapitola

Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 450 tis. Kč

Výdaje 127 562 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 450 tis. Kč

Výdaje 128 741 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 2 207 tis. Kč

Výdaje 127 893 tis. Kč

Plnění rozpočtu

99,34 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

54 607 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

40 995 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

798 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

798 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

798 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

12 557 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

12 387 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

12 387 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

129 486 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

2 313 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-127 173 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191

 

Podřízené příspěvkové organizace - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 3. 6. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2015 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet