Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

70844844

Kapitola

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sídlo

Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 30 000 tis. Kč

Výdaje 31 126 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 30 000 tis. Kč

Výdaje 36 610 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 52 779 tis. Kč

Výdaje 33 746 tis. Kč

Plnění rozpočtu

92,18 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

37 683 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

31 294 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

551 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

551 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

551 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

2 783 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

2 333 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

2 333 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

31 074 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

52 448 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

21 374 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ: 70844844

 

Podřízené příspěvkové organizace - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ: 70844844

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ: 70844844

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 27. 4. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ: 70844844

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet