Národní bezpečnostní úřad

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

68403569

Kapitola

Národní bezpečnostní úřad

Sídlo

Na Popelce 16/2, 150 06 Praha 5 - Košíře

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 2 197 tis. Kč

Výdaje 307 858 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 31 468 tis. Kč

Výdaje 339 453 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 7 586 tis. Kč

Výdaje 336 909 tis. Kč

Plnění rozpočtu

99,25 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

923 346 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

764 904 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

31 263 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

31 263 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

31 263 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

18 076 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

17 296 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

17 199 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

332 162 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

3 094 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-329 068 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Národní bezpečnostní úřad, IČ: 68403569

 

Podřízené příspěvkové organizace - Národní bezpečnostní úřad, IČ: 68403569

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Národní bezpečnostní úřad, IČ: 68403569

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Poveřené osoby
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 15. 4. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Národní bezpečnostní úřad, IČ: 68403569

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet