Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

65349423

Kapitola

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Sídlo

tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 5 500 tis. Kč

Výdaje 244 016 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 5 500 tis. Kč

Výdaje 244 776 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 26 236 tis. Kč

Výdaje 202 268 tis. Kč

Plnění rozpočtu

82,63 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

343 086 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

226 200 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

858 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

858 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

836 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

101 174 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

101 742 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

101 742 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

198 067 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

16 670 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-181 397 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČ: 65349423

 

Podřízené příspěvkové organizace - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČ: 65349423

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČ: 65349423

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Poveřené osoby
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 15. 4. 2015
Vyjádření Účetní jednotka bere na vědomí závěr komise a souhlasí s ním.
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČ: 65349423

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet