Ústavní soud České republiky

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

48513687

Kapitola

Ústavní soud

Sídlo

Joštova 625/8, 602 00 Brno-město

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 0 tis. Kč

Výdaje 169 467 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 0 tis. Kč

Výdaje 169 893 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 480 tis. Kč

Výdaje 155 075 tis. Kč

Plnění rozpočtu

91,28 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

137 836 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

122 903 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

1 000 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

1 000 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

1 000 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

10 877 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

12 550 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

12 550 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

145 932 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

349 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-145 583 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Ústavní soud České republiky, IČ: 48513687

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ústavní soud České republiky, IČ: 48513687

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Ústavní soud České republiky, IČ: 48513687

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Poveřené osoby
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 15. 4. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Ústavní soud České republiky, IČ: 48513687

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet