Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2014

Identifikace

47609109

Kapitola

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sídlo

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 12 240 512 tis. Kč

Výdaje 34 407 290 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 16 240 512 tis. Kč

Výdaje 38 800 888 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 514 659 tis. Kč

Výdaje 36 722 143 tis. Kč

Plnění rozpočtu

94,64 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

44 721 024 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

861 236 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

28 053 893 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

27 900 027 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

27 900 027 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

102 916 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

4 092 169 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

4 092 169 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

37 765 300 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

14 220 353 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-23 544 947 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 11. 5. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet