Město Mnichovice

Výdaje v roce 2014

Příjmy v roce 2014

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

IČO

00240478

Kraj

Středočeský

Okres

Praha - východ

Sídlo

Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

3 352

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. . Více

79 571 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby.. Více

70 553 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

9 018 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

10 162 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

163 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

1 552 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

1 715 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

355 832 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

317 350 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

9 465 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

9 465 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

9 458 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

26 753 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

32 385 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

25 585 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

6 799 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

30 998 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

85 940 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

54 942 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Město Mnichovice, IČO 00240478

 

Podřízené příspěvkové organizace - Město Mnichovice, IČO 00240478

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Město Mnichovice, IČO 00240478

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 15. 6. 2015
Vyjádření Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle §6 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku města Mnichovice za rok 2014, neboť na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že poskytuje dle §4 v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctviý
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Město Mnichovice, IČO 00240478

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit - Město Mnichovice, IČO 00240478

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření