Město Zruč nad Sázavou

Výdaje v roce 2014

Příjmy v roce 2014

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

00236667

Kraj

Středočeský

Okres

Kutná Hora

Sídlo

Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

4 799

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

99 243 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

110 800 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

-11 557 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

268 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

5 144 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

5 412 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

819 555 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

736 361 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

14 428 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

14 428 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

11 321 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

24 346 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

50 498 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

28 953 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

21 546 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

122 793 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

99 809 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-22 984 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Město Zruč nad Sázavou, IČ: 00236667

 

Podřízené příspěvkové organizace - Město Zruč nad Sázavou, IČ: 00236667

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Město Zruč nad Sázavou, IČ: 00236667

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 22. 6. 2015
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Město Zruč nad Sázavou, IČ: 00236667

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Monitoring a audit .... - Město Zruč nad Sázavou, IČ: 00236667

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření