Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

Výdaje v roce 2014

Příjmy v roce 2014

Meziroční vývoj rozpočtu

Identifikace

75086999

Sídlo

Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

2 229 915 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

2 195 021 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

34 894 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

47 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

47 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

819 107 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

4 347 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

686 232 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

686 065 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

686 065 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

127 567 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

123 758 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

123 758 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

2 152 025 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

2 586 345 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

434 320 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, IČ: 75086999

 

Podřízené příspěvkové organizace - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, IČ: 75086999

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, IČ: 75086999

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Výbor RRRS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 26. 6. 2015
Vyjádření Účetní jednotka neměla potřebu se vyjadřovat ke schválení účetní závěrky za rok 2014.
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, IČ: 75086999

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet