Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Výdaje OSS dle odvětvového členění v roce 2012

Výdaje OSS dle druhového členění v roce 2012

Identifikace

IČO

75014149

Kapitola

Ministerstvo zemědělství

Sídlo

Květná 504/15, 603 00 Brno - střed

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Rozpočet OSS

Schválený rozpočet

Příjmy 17 153 tis. Kč

Výdaje 277 636 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 17 153 tis. Kč

Výdaje 301 781 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 33 419 tis. Kč

Výdaje 300 798 tis. Kč

Plnění rozpočtu

99,67 %

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

410 453 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

351 578 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

11 305 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

10 963 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

10 963 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

18 568 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

21 005 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

21 005 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

321 074 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

38 109 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-282 966 tis. Kč

 
 

Atributy organizace - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, IČO 75014149

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, IČO 75014149

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, IČO 75014149

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel OSS
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 3. 7. 2013
Vyjádření
 
 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, IČO 75014149

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2013 Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky. - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, IČO 75014149

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet