Porovnání obcí

< Zpět na začátek
Ukazatel Hlavní město Praha Odstranit obec z porovnání Statutární město Brno Odstranit obec z porovnání
Finanční ukazatele
Příjmy (konsolidované) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více 62 989 822 tis. Kč 13 435 140 tis. Kč
Výdaje (konsolidované) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více 61 266 441 tis. Kč 12 120 862 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více 1 723 381 tis. Kč 1 314 278 tis. Kč
Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více 6 007 488 tis. Kč 917 308 tis. Kč
Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více 650 306 tis. Kč 118 521 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více 1 262 183 tis. Kč 318 653 tis. Kč
Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více 1 912 489 tis. Kč 437 174 tis. Kč
Majetek
Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více 373 068 190 tis. Kč 67 987 198 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více 294 898 785 tis. Kč 46 214 755 tis. Kč
Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více 9 219 171 tis. Kč 4 694 095 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více 8 450 175 tis. Kč 4 495 964 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více 7 013 294 tis. Kč 4 151 362 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více 27 888 907 tis. Kč 5 592 521 tis. Kč
Závazky
Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více 42 732 464 tis. Kč 10 361 462 tis. Kč
Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více 31 279 019 tis. Kč 6 546 779 tis. Kč
Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více 11 434 322 tis. Kč 3 813 499 tis. Kč
Hospodaření
Náklady Celkové náklady organizace za období. Více 58 813 907 tis. Kč 12 380 662 tis. Kč
Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více 66 347 312 tis. Kč 13 994 015 tis. Kč
Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více 7 533 405 tis. Kč 1 613 354 tis. Kč