Město Louny

Výdaje v roce 2011

Příjmy v roce 2011

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2011

Identifikace

00265209

Kraj

Ústecký

Okres

Louny

Sídlo

Mírové nám. 35, 440 23 Louny

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

18 832

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. Více

392 746 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby. Více

412 231 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

-19 485 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

0 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

1 345 503 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

1 063 637 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

62 506 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

47 219 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich neuhrazení dlužníky. Více

44 092 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

0 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

58 914 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

0 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

1 589 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

264 370 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

279 295 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

-3 715 tis. Kč

 

Charakteristika organizace

 

Atributy organizace - Město Louny, IČ: 00265209

Podřízené příspěvkové organizace - Město Louny, IČ: 00265209

 

Účetní závěrka

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) - Město Louny, IČ: 00265209

Výkaz zisku a ztráty - Město Louny, IČ: 00265209

Přehled o peněžních tocích - Město Louny, IČ: 00265209

Přehled o změnách vlastního kapitálu - Město Louny, IČ: 00265209

Příloha - Město Louny, IČ: 00265209

 

Rozklikávací rozpočty Nejsou zobrazovány položky vyloučené při konsolidaci na úrovni vykazující jednotky.

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje - Město Louny, IČ: 00265209

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje - Město Louny, IČ: 00265209

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy - Město Louny, IČ: 00265209

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování - Město Louny, IČ: 00265209

Souhrnný rozklikávací rozpočet - Město Louny, IČ: 00265209

 

Monitoring hospodaření - ukazatele a KPI Hodnoty ukazatelů zahrnují podřízené příspěvkové organizace

 

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) - Město Louny, IČ: 00265209