MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel. Více

Výdaje státního rozpočtu v roce 2011

Vývoj výdajů v letech dle odvětví - Skupiny (v mil. Kč)

Státní Monitor

Celkové výdaje za rok 2011

1 155 526 205 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2011

1 012 755 373 tis. Kč

Bilance za rok 2011

-142 770 832 tis. Kč

Více o státním rozpočtu

Účetní výkazy za Českou republiku

Územní Monitor

Mapa ČR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Porovnání obcí | Regionální rady

Vyhledávání obcí a organizací

 

Chcete podrobnější informace?

Více najdete v analytické části (Od 2010) a v datovém archivu (Do 2009)

 

Vývoj státního rozpočtu a dluhu k 30. 6. 2019 (v mil. Kč)

TOP 5

Státní Monitor

Největší výdaje

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
444 068 773 tis. Kč
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324.
79 031 544 tis. Kč
Úroky vlastní 5141 - Úroky vlastní

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů apod. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí).
55 480 807 tis. Kč
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění

52 733 219 tis. Kč
Neinvestiční transfery obcím 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Zahrnuje neinvestiční dotace obcím jiné než v položce 5322.
41 182 995 tis. Kč

Krajský Monitor

Aktiva na obyvatele Pro výpočet je použit součet aktiv všech obcí, DSO, příspěvkových organizací a krajského úřadu v daném kraji

Karlovarský 269 tis. Kč
Plzeňský 187 tis. Kč
Jihočeský 186 tis. Kč
Vysočina 175 tis. Kč
Jihomoravský 164 tis. Kč

Obecní Monitor

Aktiva na obyvatele

Modrava 8 682 tis. Kč
Boží Dar 2 388 tis. Kč
Hamr na Jezeře 1 760 tis. Kč
Pomezí nad Ohří 1 353 tis. Kč
Hodonice 1 201 tis. Kč